Dienstenwijzer

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten aan.

 

Wie zijn wij?

Activa Financiele Planning is een in 1999 opgerichte onafhankelijke tussenpersoon. Wij zijn deskundige adviseurs op het gebied  van hypotheken, verzekeringen, spaarproducten, pensioenen, beleggingen en andere financiële diensten voor particulieren en bedrijven. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

 

Onze werkwijze.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten).

Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht  en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie.

 

Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk op uw persoonlijke omstandigheden is afgestemd, houden wij de volgende werkwijze aan.

 

  1. intake

Het intakegesprek is altijd gratis. Tijdens de intake kunt u aangeven waaruit de adviesvraag bestaat. Wij kunnen u dan een indicatie geven van onze werkzaamheden, die daarvoor nodig zijn, en onze beloning.

 

  1. inventariseren

Tijdens de inventarisatie kijken wij naar uw persoonlijke omstandigheden en uw wensen. Wij kijken niet alleen naar uw huidige situatie maar ook naar uw toekomstige situatie en naar de omstandigheden met betrekking van het financiële product. Voor de inventarisatie zullen wij gebruik maken van ons klantenprofiel. Het is dan heel erg belangrijk dat u ons juist informeert en dat u zoveel mogelijk relevante informatie alvast voor ons klaar legt.

 

  1. analyseren

Met de informatie, die wij onder punt 2 hebben verzameld, kijken wij naar een geschikte oplossing voor u. Wij zoeken het product dat, naar onze mening, het beste aansluit bij u persoonlijke omstandigheden, risicobereidheid en doelstellingen.

 

  1. adviseren

Wij zullen aan u te kennen geven tot welke keuze wij zij gekomen en ook waarom wij voor dat product hebben gekozen. U kunt dan aan ons kenbaar maken of dat u het eens bent met onze keuze.

 

  1. bemiddelen

Als u zich kunt vinden in het door ons geadviseerde product, dan kunnen wij bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieden van het product. Wij zullen dit traject actief begeleiden. Indien u afwijkt van ons advies, zullen wij u op de hoogte brengen van de eventuele consequenties van deze afwijking. Mocht u na al onze inspanningen toch annuleren, dan zullen wij genoodzaakt zijn om de uren die wij voor u hebben gewerkt te facturen aan u.

Zie bijlage 1.

 

  1. nazorg

Gedurende de looptijd van het financiële product zullen wij u van dienst blijven. Periodiek zullen wij contact met u opnemen om na te gaan of alles nog naar uw wensen verloopt. En of dat alles nog overeenstemt met uw persoonlijke omstandigheden en doelen.

Natuurlijk kunt u bij ons altijd terecht met eventuele vragen over het product.

De tijd die wij aan het advies en de bemiddeling moeten besteden is geheel afhankelijk van het soort product en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken moet u denken aan:

         het verzamelen van informatie

         het opmaken  en opvragen van offertes

         het opstellen van een advies

         het bijhouden van het dossier

         overleggen met aanbieders

 

Wat verwachten wij van u?

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming  met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. het gaat in bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie, samenlevingssituatie of veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie.  

Dit is in uw eigen belang. Mocht bijvoorbeeld bij een schadegeval blijken dat u bij de totstandkoming van de verzekering niet de juiste gegevens heeft verstrekt of relevante gegevens heeft achtergehouden kan de verzekeraar op grond van de voorwaarden beslissen deze niet te vergoeden.

 

Tot slot vragen wij u alle stukken die u van ons of van de verzekeraar cq geldverstrekker ontvangt te controleren op juistheid, en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten. 

Er is geen financiële instelling, bank of verzekeringsmaatschappij die geheel of gedeeltelijk eigenaar is van ons kantoor.

 

(Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij allemaal samenwerken.)

 

Betalingen

Hypotheken en kredieten

Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker, dient u rechtstreeks te voldoen. De betaling wordt voldaan via automatisch incasso. Wij raden u aan de betaling tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker.

 

Verzekeringen

Betalingen van verzekeringspremies, per maand, kwartaal, halfjaar en jaar, dient u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen.

 

Beloning

Onze dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot vermogensopbouwende producten en hypotheken. 

Ons kantoor werkt met productgerelateerde tarieven (provisie), waarmee u de kosten van onze dienstverlening betaalt

 

Productgerelateerd tarief

U betaalt ons kantoor een vergoeding voor het advies en de bemiddeling, via de premie (bij een verzekering) of via de maandlasten (bij een hypothecair krediet). Ons kantoor ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van de premie als productgerelateerd tarief. Bij hypotheken ontvangen wij een kostenvergoeding van de geldverstrekker die wordt ingehouden op uw hypotheekbedrag.

 

Zodra duidelijk is welk product u via ons kantoor gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, kunnen en zullen wij u het exacte, nominale bedrag aan vergoeding die wij voor het advies en de bemiddeling ontvangen aan u bekend maken. Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor onze dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van wat wij minimaal en maximaal per productsoort aan beloning ontvangen.

Onze uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons  opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.  

 

Wij behouden ons het recht voor bij afzegging van een hypotheek, pensioen en levensverzekeringsaanvraag in vergevorderd stadium (offertestadium) u de door ons gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Vergoeding aan ons kantoor bij een royement of terugboeking

De kosten die Activa Financiële Planning retour moet betalen aan de verzekeringsmaatschappij worden aan de klant doorgefactureerd.

 

 Informatie over onze beloning

 

U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide.

 

Beloning op basis van provisie

Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

 

Beloning op basis van declaratie (fee)

In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief . Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. U vindt onze tarieven in bijlage 1 

 

Beloning op basis van declaratie én provisie.

Wij kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van provisie en declaratie, al dan niet met onderlinge verrekening.

 

Aanvullende beloningsinformatie

De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie.

 

Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan.

 

De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

 

Wettelijke verplichtingen

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016279, voor het uitoefenen van ons bedrijf. De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs.  De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

 

 Klachten

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Uw klacht nemen wij uiterst serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op.

 

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

 

            Kifid

            Postbus 93257
2509 AG  Den Haag

            info@kifid.nl

            www.kifid.nl

 

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.011046

Ons kantoor heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

 

Mocht u een klacht hebben over een gegeven advies door een erkend hypotheekadviseur kunt u schriftelijk een klacht sturen  naar:

 

Geschillencommissie SEH

Antwoordnummer 11126

1000 PD  Amsterdam

 

 

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

 

Bereikbaarheid

U kunt ons kantoor via tal van wegen bereiken.

Activa Financiële Planning

Stationsstraat 5

4611 CA Bergen op Zoom

Tel: 0164 275000

Fax: 0164 275001

Website: www.activafinance.nl

E-mail: info@activafinance.nl

Wij zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 09.00u t/m 17.00u en vrijdag

van 09.00u t/m 13.00u

Bijlage 1:

 

 

 

 

Product

 

Uurtarief Tijd
Aflossingsvrije

Hypotheek

€ 125,00 15 tot 22 uren
Annuïteiten hypotheek € 125,00 15 tot 22 uren

 

Lineaire hypotheek

 

€ 125,00 15 tot 22 uren
Spaarhypotheek

 

€ 150,00 20 tot 30 uren

max. € 3500,–(excl. verzekering)

Beleggingshypotheek

 

€ 150,00 20 tot 30 uren

max. € 3500,–,(excl verzekering)

Bankspaarhypotheek

 

€ 150,00 20 tot 30 uren

max. € 3500,– (excl verzekeringen)

Levenhypotheek

 

€ 150,00 20 tot 30 uren

max. € 3500,–(excl.verzekering)

Hypotheek met gekoppelde spaar- of beleggingsrekening € 150,00 20 tot 30 uren

max. € 3500–

Levensverzekering

Adviestraject

€ 125,00 10 tot 15 uren
Risicoverzekering

 

€ 125,00 5 tot 10 uren
Woonlastbeschermer

 

€ 125,00 5 uren
Lijfrenteverzekering

 

€ 150,00 10 tot 15 uren
Bancaire

Lijfrente

€ 150,00 10 tot 15 uren
Fiscaal gefaciliteerd

Spaarproduct

€ 125,00 10 tot 15 uren
Arbeidsongeschiktheid

Verzekering

€ 150,00 5 tot 10 uren
Betalingsbeschermer

 

€ 125,00 3 tot 5 uren
Krediet

 

€ 150,00 4 tot 5 uren
Uitvaart verzekering

 

€ 125,00 2 tot 4 uren , max

€ 350 per verzekerde.

Woonlasten verzekering € 125,00 5 uren

 

 

De bovenstaande tabel geeft een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden tegen uurtarief.

Het kan goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw situatie wij tot de conclusie komen

dat wij meer of minder tijd moeten investeren. Wij zullen u hierover op de hoogte brengen.

 

 

Vergoeding aan ons kantoor bij een  onderhandse opname van de  hypotheek.

Er worden u, door Activa Financiële Planning, min. € 1250 – tot max. € 1750  in rekening gebracht.

 

Bij alle zeer complexe en zeer tijdrovende adviezen, zoals ook bij bv zelfstandig ondernemers  kunnen

tarieven afwijken, meerwerk tegen uur-tarief.

 

Beloning uit provisie

 

Producten                                                                           Beloning in percentage

-Assurantien (opstal, inboedel, avp, auto enz)                     gemiddeld 15 tot 20 % van de  premie

– krediet                                                                               0,1 promillet tot 2,50 promille

per maand

 

 

Voor adviezen en bemiddeling kredieten rekenen wij minimaal € 500 tot €750.

Jaarlijkse doorlopende provisie

Alleen nog bij verzekeringen

Deel dit met je vrienden
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter